Start Historia biblioteki
Historia biblioteki

Jedną z pierwszych instytucji kulturalnych o zasięgu gminnym była biblioteka, która została powołana w 1950 roku przez Gromadzką Radę Narodową . Zgodnie z ówczesnymi przepisami miała pełnić rolę placówki kulturalnej, szerzącej kulturę masową na terenie wiejskiej gromady. Lokal, jaki otrzymała znajdował się w budynku siedziby Gromadzkiej Rady i liczył 24 m². Wyposażenie biblioteki było dosyć skromne. Księgozbiór według księgi inwentarzowej z roku 1950 liczył 3347 vol. z przewagą literatury pięknej. Na stanowisko kierownika biblioteki przyjęto nauczyciela ze szkoły podstawowej, który pracował 20 godzin tygodniowo. Przy organizowaniu biblioteki pomocy udzielała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piasecznie, która sprawowała nadzór merytoryczny do 1975 roku. Biblioteka gromadzka została zlokalizowana w największej miejscowości, nie mogła jednak zaspokoić potrzeb wszystkich mieszkańców gromady. Aby zaspokoić potrzeby czytelnicze w 1962 roku został założony punkt biblioteczny w Nowej Woli . Mieścił się w prywatnym mieszkaniu, gdzie jednorazowo można było dostarczyć 200 książek. Osobą zajmującą się prowadzeniem punktu była przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. Praca biblioteki nie kończyła się na wypożyczaniu książek. Kierownik biblioteki organizował pogadanki w bibliotece z kołem Związku Młodzieży Wiejskiej oraz z Kołem Gospodyń Wiejskich. Już wtedy działało Koło Przyjaciół Biblioteki, a także kółko recytatorskie. Biblioteka była również miejscem spotkań i zebrań Gromadzkiej Rady Narodowej. W latach 1964 – 1965 bibliotekę prowadził Edward Strzelecki. Kolejnym prowadzącym bibliotekę w latach 1965-1968 był pan Władysław Wodarczyk, nauczyciel. W tym okresie praca biblioteki uległa znacznej poprawie. Kolejną osobą zajmującą stanowisko bibliotekarza była pani Ewa Bartkiewicz. Księgozbiór liczył 3654 woluminów księgozbioru. Stan taki trwał do roku 1971,   kiedy to nowo zatrudniona pani Hanna Soczówka pracowała trzy miesiące i przekazała bibliotekę pani Marii Rzepeckiej. W 1971 r. nastąpiła zmiana lokalu biblioteki. Lokal biblioteczny stał się potrzebny na mieszkanie dla nauczyciela, biblioteka zaś została przeniesiona do pokoju w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej . Budynek był nowy, ale pokój z przeznaczeniem na bibliotekę stosunkowo niewielki. W 1973 r. nastąpiły kolejne zmiany personalne, kierownictwo biblioteką objęła pani Danuta Bucholc udostępniając jednocześnie lokal na bibliotekę w swoim prywatnym mieszkaniu . Pani Danuta Bucholc kierownictwo nad biblioteką publiczną sprawuje do dnia dzisiejszego.

W wyniku reformy struktury administracyjnej w 1975 r. utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną w Lesznowoli. Biblioteka gminna pełniła funkcję pośrednika między wyznaczonym regionem, a Biblioteką Wojewódzką m. St. Warszawy. Od 1976 r. Biblioteka merytorycznie podlega Wojewódzkiej Bibliotece m. St. Warszawy, a finansowo Urzędowi Gminy w Lesznowoli. Przez wiele lat trwały uporczywe zabiegi o przyznanie bibliotece większego pomieszczenia, gdzie mogłaby prawidłowo funkcjonować. Po pięciokrotnych przeprowadzkach w 1983 roku Biblioteka otrzymała nowy, duży, widny i dogodny lokal w nowym budynku Urzędu Gminy. Lokal liczył 50 m².

Biblioteka stała się placówką kulturalną, chętnie odwiedzaną przez mieszkańców gminy.

W chwili obecnej Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli działa jako instytucja kultury, w skład której wchodzą filie biblioteczne w Łazach, Mrokowie i Mysiadle. Pełni rolę mecenatu kultury na terenie Gminy Lesznowola, zabezpieczając prawidłowy dostęp do książki i informacji, mieszkańcom całego terenu. Biblioteka główna od 2013 r. mieści się w budynku gminnym w Magdalence, zajmując lokal o powierzchni 120 m², wyposażona jest w komputerowe stanowiska dostępne dla czytelników. Filia w Mrokowie mieści się w budynku Zespołu Szkół Publicznych, pełni rolę biblioteki publiczno-szkolnej, a jej powierzchnia wynosi 73 m2. Filia w Łazach znajduje się w centrum miejscowości Łazy, zajmując 130m² powierzchni. Lokal przeznaczony pod bibliotekę, został odpowiednio zagospodarowany i przystosowany do obsługi mieszkańców okolicznych miejscowości. Filia w Mysiadle od 2008 r. zajmuje nowy lokal o powierzchni 140 m2, w którym mieszkańcy mają możliwość korzystania z czytelni, pracowni komputerowej, a osoby niepełnosprawne i rodziny z wózkami spokojnie poruszać się między półkami.

Wszystkie placówki wyposażone są w komputery, które są niezbędne w pracy współczesnych bibliotek. Stały wzrost liczby czytelników w bibliotekach świadczy o potrzebie prawidłowego wyposażenia nie tylko w księgozbiory, ale także w różne materiały informacyjne oraz dostęp do Internetu. Duża grupa czytelników uczących się zmusza do zakupu większej ilości książek pełniących role podręczników. Materiały poszukiwane przez studentów są w miarę możliwości uzupełniane i udostępniane. Istnieje również możliwość wypożyczenia potrzebnej pozycji w innej bibliotece, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Stały kontakt dyrektora Biblioteki Gminnej z innymi placówkami, pomaga w zdobyciu poszukiwanych materiałów. Istnieje możliwość korzystania ze zbiorów bibliotek przez osoby starsze i niepełnosprawne przy pomocy opiekunów, rodzin i młodzieży szkolnej, którzy chętnie służą pomocą dostarczając książki do domu.

 

 Joomla templates, wordpress hosting.