Start Regulamin

WYCIĄG Z REGULAMINU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNOWOLI

 1. Prawo korzystania z biblioteki ma charakter powszechny.
 2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
 3. Osoby małoletnie mogą korzystać z materiałów  i usług bibliotecznych za pisemną zgodą opiekuna prawnego wyrażoną przy składaniu karty zapisu.
 4. Użytkownicy mają obowiązek:

- przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych regulaminem,

- dbać o powierzone materiały biblioteczne,

- chronić kartę biblioteczną przed zgubieniem lub zniszczeniem, powiadomić bibliotekę o jej utracie, a także informować o zmianach dotyczących danych osobowych zamieszczonych na karcie zapisu,

 1. Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo:

- 5 woluminów książek ,

- 2 tytuły książki mówionej,

- 2 tytuły filmu.

 1. Na wniosek użytkownika liczba wypożyczonych woluminów książek może być zwiększona, jednak nie więcej niż do 10 woluminów.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w następujących terminach:

1) 30 dni – książki,

2) 30 dni - książki mówione,

3) 3 dni - dla filmów.

 1. Pracownik biblioteki na prośbę użytkownika przed upływem terminu, o których mowa w ust. 1, przedłuży termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego użytkownika – przedłużenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem emaila wysłanego do placówki, w której wypożyczono zbiory.
 2. W razie utraty książki, książki mówionej, filmu, użytkownik jest zobowiązany, w uzgodnieniu z kierownikiem biblioteki, przekazać równowartość w formie rzeczowej lub pieniężnej utraconego materiału bibliotecznego.

OPŁATY ZA PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW I ZAGUBIENIE KARTY BIBLIOTECZNEJ

- za 1 jednostkę filmu za każdy dzień po wyznaczonym terminie – 2 zł

- za 1 jednostkę książki mówionej za każdy dzień po wyznaczonym terminie – 1 zł

- za zagubienie karty bibliotecznej i wydanie nowej - 5 zł

 

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI KOMPUTEROWEJ GBP W LESZNOWOLI

1 Korzystanie z baz danych , zbiorów multimedialnych, zasobów sieci internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych oraz możliwość kopiowania danych na własne nośniki nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2 Użytkowników obowiązuje:

 1. Zgłoszenie bibliotekarzowi danych osobowych, oraz czasu pracy przy komputerze  / zapis w księdze odwiedzin/.
 2. Czas pracy przy komputerze wynosi 1 godz.
 3. W uzasadnionych  przypadkach bibliotekarz wyraża zgodę na dłuższy czas pracy przy komputerze.
 4. Przyjęcie  do wiadomości i akceptację  monitorowania  jego pracy przez dyżurującego bibliotekarza.

3 Użytkownik nie ma prawa:

 1. Instalowania dodatkowego oprogramowania.
 2. Używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów.
 3. Działania  powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej lub zniszczenia oprogramowania.
 4. Wprowadzania zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych.
 5. Wykorzystywania internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem t.j. ; działań naruszających ustawę  o prawie autorskim,  korzystanie ze stron pornograficznych, stron propagujących przemoc, przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych.
 6. Do korespondencji seryjnej oraz działań  zakłócających pracę sieci.
 7. Przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych bez zgłoszenia u bibliotekarza /celem przedłużenia czasu pracy/.

4 W przypadku problemów technicznych z komputerem, użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym bibliotekarza.

Zabrania się użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób naprawy uszkodzonego sprzętu.

5 Treści zapisane przez użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.

6 Pracownicy biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika oraz do przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z zasadami

 Joomla templates, wordpress hosting.